en

Main_backup_page

Dlaczego ja?

Why chose me

Dlaczego Ja

Moją życiową pasją jest pomaganie ludziom i organizacjom stać się szczęśliwszymi. Głęboko wierzę, że w gruncie rzeczy wszyscy chcemy być szczęśliwi, czy to w szkole, w pracy, czy po prostu w życiu. Przez 17 lat mojej kariery zawodowej prowadziłam wiele projektów, które udowodniły, że szczęśliwi ludzie i szczęśliwe organizacje wyzwalają ogromny potencjał i silną pasję do realizowania prawdziwych marzeń i osiągania niezwykłych rezultatów. Nadszedł czas, aby podzielić się tą wiedzą z Wami i pomóc odnaleźć szczęście.

We all know that different people behave differently in different situation. The same is with the companies. I am never offering copy-paste solutions from one organisation to another or one person to another. All my offerings are tailored to the specific organisation or individual need. Therefore, I am starting all my projects with consultation and together we are developing contract and working method which will be the most satisfying for the client. Just write me an email or call me and we will find solution together. Do it now. Often “later” become “never”. And happiness is worth to be treat as a priority.

Facylitacja - Facilitation

To wysoce efektywny sposób na podnoszenie produktywności, kreatywności i otwartości na spotkaniach, szkoleniach, dyskusjach czy warsztatach. To także, jedna z najlepszych technik podnoszenia zaangażowania i poczucia przynależności w zespole. Oferuję konsultacje w obszarze facylitacji jako metody transformowania kultury organizacyjnej, postaw liderskich i komunikacji, a także facylituje spotkania liderskie i zespołowe.

Facilitation is a highly effective way to increase the productivity, creativity and openness of any meeting, training, discussion or workshop. It is also one of the best ways to increase engagement and fulfilment of a group. I am offering consultation on facilitation as a way of transforming organisational culture, leadership and communication, as well as I am facilitating leadership and team meetings.

Coaching

Coaching pomaga ludziom uczyć się, rozwijać i osiągać cele i pragnienia. Podnosi samoświadomość i odblokowuje ukryte możliwości. Dzięki niemu ludzie odnajdują rozwiązania, rozwijają kompetencje, zmieniają postawy i zachowania. Pracuję jako Executive i Life Coach na sesjach indywidualnych, a także jako Coach Grupowy lub Zespołowy. Oferuję coaching na spotkaniach w Krakowie i okolicach lub w formie wirtualnej z innych lokalizacji.

Coaching helps people to learn, develop and achieve goals and desires. It raises self-awareness and unlocks hidden possibilities. Thanks to it, people find solutions, develop competences, change attitudes and behaviors. I work as an Executive and Life Coach on individual sessions, as well as as a Group or Team Coach. I offer  coaching at meetings in and around Krakow or in a virtual form from other locations.

Szkolenia i Warsztaty - Training and Workshops

Oferuję zarówno szkolenia i warsztaty otwarte, jak i szkolenie i warsztaty szyte na miarę w szerokim zakresie tematów biznesowych i psychologicznych. Szkolę między innymi w tematach: Leadership, Budowanie Efektywnych Zespołów, Motywowanie i Zaangażowanie Pracowników, Zarządzanie Zmianą, Zrozumienie Millenialsów, Różnice Kulturowe, Podnoszenie Innowacyjności i Kreatywności, Umiejętności Interpersonalne, Empatia w Biznesie, Inteligencja Emocjonalna oraz wiele innych.

I am offering either open or tailored workshops and structured sessions across a broad range of organisational and psychological needs. My areas of expertise are including: Leadership, Creating High Performing Teams, Motivation and Engagement, Managing Change, Understanding Millenials, Culture Differences, Increasing Innovation and Creativity, Interpersonal skills, Empathy in the Business, Emotional Intelligence and others.

HR Consulting

Pracuję jako HR Consultant w krótko i długoterminowych projektach współpracując z Zarządami, Liderami i działami personalnymi w różnych organizacjach wspierając ich w pokonywaniu wyzwań w obszarach: Strategii HR, Strategii Rekrutacyjnej i EB, Strategii Rozwoju i Szkoleń, Zarządzania Zmianą, Zmian w Kulturze Organizacyjnej, Strategii Wynagradzania i Benefitów, Rotacji, Analityki HR, Zaangażowania Pracowników, Zarządzania Talentami, Relacji z Pracownikami, Prawa Pracy oraz polityk i procedur.

I am working as an HR consultant on short and long term projects cooperating with Boards, Leaders and HR of different organisations to solve their challenges in area of: HR strategy, Recruitment and EB strategy, Learning & Development, Culture Changes, Change Management, Compensation & Benefits, Retention, HR Analitics, Employee Engagement, Talent Management, Employee Relations, Labour Law and Policies and Procedures.

Szkoła HRBP HRBP School

W obecnych czasach rola HR BP staje się coraz bardziej niezbędna w organizacjach. HR partnerujący z businessem przynosi zyski w postaci silnych relacji z ludźmi oraz skutecznego i szybkiego reagowania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W czasie mojej kariery zawodowej rozwinęłam do ról HR Business Partnerów blisko dwadzieścia osób. Jestem z nich bardzo dumna i z uwagą śledzę kolejne kroki w ich karierze. Dzielenie się wiedzą i uczenie innych zawsze sprawiało mi ogromną satysfakcję. Tym bardziej jestem niezwykle szczęśliwa, że spełniam swoje marzenie i już jesienią 2018 rusza pierwsza krakowska Szkoła HR Business Partners, której jestem inicjatorem i głównym prowadzącym. Będzie to 100 h, 12 dni i 4 zjazdy pełne wiedzy i praktycznego budowania kompetencji HR BP w formie warsztatowej. Wkrótce więcej informacji. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do mnie

Nowadays, the role of  HR  BP is becoming more and more indispensable in organizations. HR  partnering with businesses brings profits in the form of strong relationships with people and effective and quick response in the field of human resources management. During my professional career, I have developed  nearly twenty people to the roles of  HR Business Partners. I am very proud of them and closely follow the next steps in their career. Sharing knowledge and teaching others has always made me very happy. The more I am so happy that I fulfill my dream and in the autumn of 2018 the first Cracow School of HR  Business  Partners starts which I am the initiator and the main guide. It will be 100 hrs, 12 days and 4 conventions full of knowledge and practical building of HR  BP competence  in the form of a workshop. Soon more information. If you are interested, write to me

Inne Projekty Other Projects

Często bywam prelegentem na konferencjach i wydarzeniach, współpracuję także z uczelniami w ramach wykładów dla studentów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także dzielę się swoją wiedzą w magazynach branżowych. Oferuję także pracę w charakterze HR Interim Managera. Specjalną uwagę w moich działaniach zajmują pracownicy działów HRHR Business Partnerzy, HR Liderzy, dla których jestem mentorem i coachem. Jeśli chcesz mnie zainteresować jakimś projektem lub pracować ze mną nad czymś nie do końca jeszcze specyficznym, skontaktuj się ze mną i chętnie o tym porozmawiam.

I am often a speaker at conferences and events, I also work with universities as part of lectures for students in the field of Human Resource Management, and also share my knowledge in professional magazines. I also offer a job as  HR  Interim Manager. Special attention in my activities is taken by employees of HR departments  ,  HR  Business Partners,  HR  Leaders, for whom I am a mentor and a coach. If you want to interest me with a project or work with me on something not entirely specific, please contact me and I will be happy to talk to you about it .

Jak współpracować ze mną?

How to cooperate with me?

Wiemy, że różni ludzie, zachowują się różnie w różnych sytuacjach. To samo jest z organizacjami. Nigdy nie dostarczam rozwiązania dla firm lub osób na zasadzie przekopiowania go z innej firmy czy od innej osoby. Wszystkie moje rozwiązania i projekty są szyte na miarę i indywidualnie dostosowane do potrzeb jednostki lub organizacji. Aby tak mogło być, każdy mój projekt zaczynam od konsultacji i współtworzenia z klientem kontraktu i metodologii, która będzie dla niego najbardziej satysfakcjonująca. Napisz do mnie e-maila lub zadzwoń i znajdziemy wspólnie rozwiązanie. Zrób to teraz. Często “później” staje się “nigdy”. A szczęście warto potraktować jako priorytet.

Wiemy, że różni ludzie, zachowują się różnie w różnych sytuacjach. To samo jest z organizacjami. Nigdy nie dostarczam rozwiązania dla firm lub osób na zasadzie przekopiowania go z innej firmy czy od innej osoby. Wszystkie moje rozwiązania i projekty są szyte na miarę i indywidualnie dostosowane do potrzeb jednostki lub organizacji. Aby tak mogło być, każdy mój projekt zaczynam od konsultacji i współtworzenia z klientem kontraktu i metodologii, która będzie dla niego najbardziej satysfakcjonująca. Napisz do mnie e-maila lub zadzwoń i znajdziemy wspólnie rozwiązanie. Zrób to teraz. Często “później” staje się “nigdy”. A szczęście warto potraktować jako priorytet.

Moje dotychczasowe doświadczenie

Co mówią ludzie

Referencje

Porozmawiajmy

Skontaktuj się ze mną

Jeśli widzisz potencjał i chciałbyś ze mną współpracować, skontaktuj się. Oferuję wstępną bezpłatną konsultację, aby dowiedzieć się więcej o potrzebach

Możesz także zaproponować datę pracy ze mną bezpośrednio tutaj: